*Kielich Planetarnego Szczęścia

kielich planetarnego szczęścia. światowy  p l a n  pomyślnego rozwoju planety:
U  w  o  l  n  i  ć       p  l  a  n  e  t  ę
od piekła kradzieży, r o z b o j u,  k ł a m s t w a,  n a d u ż y ć, spekulacji i rozpusty
i przekształcić ją w  raj  miłości, braterstwa, wzajemnego zrozumienia i postępu.
Ludzkość dochodzi teraz do przełomowego punktu w swej historii i przyszłość
zależy  w y ł ą c z n i e  o d  n i e j  s a m e j. Jeśli potrafi  o n a  kontrolować swoją
agresywność w stosunku do siebie Samej i Środowiska, w k t ó r y m się  znajduje,
to osiągnie złoty wiek cywilizacji międzyplanetarnej, uniwersalne  s z c z ę ś c i e
i pełny rozwój. Nie ma naukowego lub technicznego problemu nie do pokonania
d l a  ludzkiego geniuszu, pod warunkiem, że g e n i u s z  l u d z k i  będzie u władzy.
I s t o t a  z wybrakowanym mózgiem może zagrozić  ś w i a t o w e m u  pokojowi,
tak jak geniusz może przynieść szczęście.
nie wolno otrzymanej od ludu  w ł a d z y  obracać na swoją korzyść, albowiem
prawo jest tworzone dla dobra wszystkich.
postępując inaczej, zdradzasz z a u f a n i e,  j a k i m  obdarzyli cię Twoi Wyborcy.
"Geniokracja"-To rządy geniuszy,  Ludzi wybitnych, o najwyższej, Potwierdzonej
testami, pozytywnej inteligencji i n t u i c y j n e j, nie manipulowanych  z y s k i e m.
"D e m o k r a c j a   s e l e k t y w n a" - to zagwarantowana  p r a w e m  możliwość
głosowania i bycia w y b i e r a n y m  tylko dla osób o odpowiednio  w y s o k i m,
potwierdzonym testami, współczynniku  p o z y t y w n e j  inteligencji intuicyjnej.
B i b l i j n y  "H u m a n i t a r y z m " - to tylko dozgonne  p r a w o  do korzystania
z nagromadzonych dóbr, bez prawa  d z i e d z i c z e n i a  za wyjątkiem mieszkania.
"Nie wolno sprzedawać z i e m i  na zawsze, Bo z i e m i a   n a l e ż y   d o   m n i e, a wy
jesteście u mnie   p r z y b y s z a m i  i  o s a d n i k a m i" (ks. kapłańska  XXV 8,14 - 16,23)
Potrzebny jest w s p ó l n y   rząd   ś w i a t o w y, wspólny język, wspólna waluta,
500 o s o b o w a   r a d a   m ę d r c ó w  planety i prezydent planety ("syn słońca")
K o m u n i z m  jest  zły, bo nadaje większe znaczenie równości niż w o l n o ś c i.
Kapitalizm jest zły, p o n i e w a ż   p r z e k s z t a ł c a  człowieka w niewolnika
p  i  e  n  i  ą  d  z  a   i  p r z y n o s i   z y s k   J e d n y m   k o s z t e m  d  r  u  g  i  c  h.
Efekty  z  a u t o m a t y z a c j i  linii technologicznej winny służyć również
zwalnianym pracownikom a nie tylko jednej osobie - jej właścicielowi.
W wyniku całkowitego r o z b r o j e n i a  i  p e ł n e j  automatyzacji
możliwe jest uwolnienie człowieka od przymusu pracy fizycznej.
Weźmiesz U d z i a ł  w powstaniu światowej partii Humanitarnej,
opowiadającej  s i ę  za humanitaryzmem  i  g e n i o k r a c j ą.
Każdy ma prawo mieć z czego żyć, nawet jeśli nie pracuje.
Rządzić to przewidywać, a wszystkie wielkie problemy,
z którymi boryka się teraz ludzkość, świadczą
O tym, że rządy nie umiały przewidywać,
a wskutek tego nie potrafiły rządzić.
Nasz ś w i a t  został sparaliżowany przez z y s k.
Zgodnie z cyklem "postęp - zniszczenie", istnieje obecnie
jedna s z a n s a   na sto uniknięcia samozagłady nuklearnej,
a na opustoszały glob czekają inne, przeludnione, cywilizacje.
Należy odrzucić a g r e s j ę  i przemoc w każdej postaci: fizycznej,
seksualnej, psychologicznej, ekonomicznej, społecznej i militarnej.
Ogólnoświatowe rozbrojenie, likwidacja a r m i i  i służby wojskowej.
Absolutna tolerancja dla wszelkich odmienności religijnych i ludzkich.
Prawa ludzkie nie biorą wystarczająco pod u w a g ę  miłości i braterstwa.
Zastosowany s y s t e m  kształcenia młodzieży nie wystarczy, aby zbudować
cywilizację miłości, pokoju i przyjaźni.
"Apokalipsa" oznacza objawienie prawdy a nie zagładę.
Stwórcami eksperymentalnego życia
na ziemi byli przedstawiciele wysoko rozwiniętej cywilizacji pozaziemskiej.
Biblia, p i s m a  religijne i legendy relacjonują ich pobyt na naszej planecie.
To o n i, b y w a j ą c   p o ś r ó d  nas, zainicjowali wszystkie stare religie
poprzez proroków takich jak: Mojżesz, Eliasz, jezus, Budda, Mahomet.
Nasza c y w i l i z a c j a, przy zastosowaniu inżynierii genetycznej,
syntezy DNA i lotów kosmicznych, może zainicjować istnienie
następnej, eksperymentalnej cywilizacji na innej planecie.
Metodą klonowania można zapewnić nieśmiertelność.
W tłumaczeniu Biblii, hebrajskie słowo "Elohim",
znaczące: "ci, którzy przybyli z nieba",
zastąpiono słowem "Bóg". "Na początku... Elohim rzekł:
"u c z y ń m y  c z ł o w i e k a  na nasz obraz, podobnego nam"
b i b l i o g r a f i a: Biblia – elohim, "Trzecia Tajemnica Fatimska" –
Andrzej Sieradzki, "Koewolucja. UFO z planety Port" - Alec Newald
"ufo z planety akart" -artur berlet, "ufo z plejad" - guido moosbrugger
"ziemia w oczach zaświatów; myśli z innego wymiaru" - elżbieta nowalska
"U progu Epoki Ducha. Wprowadzenie do Agni Jogi" - Aleksander Klizowski
"tożsamość obcych" - richard thomson, "moje spotkania z aniołem"- j.busch
"kod biblii; ukryta prawda" - jeffrey satinover, "Kod  b i b l i i" - michael drosnin
"zwiastuni ś w i t u" - barbara marciniak, "świetlana rodzina" - barbara marciniak
"do miłości stworzeni"- E. Poll, "planeta aniołów"- e. poll, "planeta ludzi"- e. poll,
"Przekaz dany mi przez przybyszów z kosmosu.Oni zabrali mnie na swoją planetę". Rael

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz